1. پايگاه قوانين – babafars.ir

    www.babafars.ir/fa/ghavanin-hoghoghi-jazaei-madani-khanevade.html

    ۲ـ نتايج اين حالات خاص بر شريك وقتي تاثير دارد كه به آن … ۴ـ‌سهمگيري در انتخابات بحيث راي …